OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Aktuality

Testovanie COVID-19: Oznamujeme občanom, že v sobotu 01.05.2021 sa testovanie na COVID-19 v Ohradzanoch n e u s k u t o č n í .

SODB 2021:

Sčítane obyvateľov: Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

https://obecsopkovce.weblahko.sk/2021-01-05-131248-sodb_dl_letak.pdf

https://obecsopkovce.weblahko.sk/2021-01-05-131317-sodb_plagat_a4.pdf

Tlačová správa 20.01.2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/tlacova_sprava.pdf

Africký mor ošípaných:

Vážení občania, 

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Humennom opakovane upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na povinnú registráciu chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.

Dôvodom je šírenie sa afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných musí byť vykonaná najneskôr do 23.10.2020.

Zároveň upozorňuje, že od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska.

U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných ( odporazenie na jatočné využitie ) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

V prílohe sú uvedené minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre nekomerčné chovy.

Príloha: https://obecsopkovce.weblahko.sk/africky_mor_osipanych.pdf

 

 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

https://obecsopkovce.weblahko.sk/regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu_humenne.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027 - oznámenie:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf