Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec SOPKOVCE

Aktuality

Africký mor ošípaných:

Vážení občania, 

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Humennom opakovane upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na povinnú registráciu chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.

Dôvodom je šírenie sa afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných musí byť vykonaná najneskôr do 23.10.2020.

Zároveň upozorňuje, že od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska.

U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných ( odporazenie na jatočné využitie ) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

V prílohe sú uvedené minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre nekomerčné chovy.

Príloha: https://obecsopkovce.weblahko.sk/africky_mor_osipanych.pdf

 

 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

https://obecsopkovce.weblahko.sk/regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu_humenne.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027 - oznámenie:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf

Dotazník:

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Informáciu o možnosti vyplnenia dotazníka Vás prosíme zverejniť na svojich internetových stránkach, na Vašich profiloch na sociálnych sieťach, prípadne zverejniť iným možným spôsobom, čím by ste nám veľmi pomohli zabezpečiť  jeho sprístupnenie pre širokú verejnosť.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

alebo

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/cas_znp___-__4._2020__1_.doc

Aktuálny cestovný poriadok platný od 01.04.2020:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/702409.pdf

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/vypocet_vytriedenia_ko.pdf

TOPlist