Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec SOPKOVCE

Poistné Obecného úradu

Obec Sopkovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu HLAVNŹ KONTROLÓR OBCE SOPKOVCE

v súlade s § 18 a odst. 1-4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sopkovciach č. 4/2016 dňa 30.9.2016.

Určuje následovné podmienky, náležitostí prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 2.11.2016 na Obecnom úrade v Sopkovciach v uzavretej obálke označenej "Voľba hlavného kontrolóra" - neotvárať! Úväzok 0,011.

POŽIADAVKY

- prihláška na výberové konanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - doklad

- osobitné kvalifikačné predpoklady

- výpis z registra nie starší ako tri mesiace

- prax vo funkcii minimálne 6 rokov

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu ...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Zmluva o dielo č. 19/2011

 

TOPlist